top of page
IMG_8228.JPG
Cleanup icon, person picking up plastic bottle

Cleanups

Ngoài việc vớt nhựa trôi nổi trên sông bằng Bẫy rác, chúng tôi còn tổ chức các hoạt động dọn dẹp. Bạn muốn tạo sự khác biệt trong cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa? Hãy tham gia một trong những công việc dọn dẹp cùng chúng tôi!

Bằng cách thu gom ô nhiễm nhựa từ bờ sông, chúng tôi tạo ra một môi trường sạch hơn và nâng cao nhận thức của những người tham gia. Nhựa chúng tôi thu thập được phân loại và tái chế để đóng góp cho nền kinh tế tuần hoàn. Liên hệ với chúng tôi tại info@clearrivers.eu để tổ chức dọn dẹp với nhóm, tổ chức hoặc trường học của bạn.

Hãy là một phần của giải pháp

giải quyết ô nhiễm nhựa

Sign up

Apply here to join a cleanup in Rotterdam or Maasluis

bottom of page