top of page
awarenss icon, reusable bottle

Awareness

CLEAR RIVERS hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về môi trường về ô nhiễm nhựa và các giải pháp.

Ô nhiễm nhựa là một vấn đề ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Nhưng tin tốt là tất cả chúng ta đều có sức mạnh để trở thành một phần của giải pháp! Đó là lý do tại sao chúng tôi đang nỗ lực để truyền bá nhận thức và truyền cảm hứng hành động trong các tổ chức và cộng đồng địa phương. Cách tiếp cận của chúng tôi là truyền đạt tính cấp bách của vấn đề thông qua các dữ kiện, đồng thời nêu bật các giải pháp thay thế và đưa ra giải pháp. Bằng cách tạo ra hy vọng và hỗ trợ những người khác thực hiện những bước đầu tiên, chúng ta có thể hướng tới một tương lai bền vững hơn cho tất cả mọi người.

Vì vậy hãy cùng chúng tôi hành động và
hãy cùng nhau tạo ra tác động tích cực đến hành tinh của chúng ta!

Bạn đang tìm cách tham gia thu hồi nhựa hoặc tìm hiểu thêm về tác động của nhựa đối với hệ sinh thái tự nhiên? Hãy liên lạc với chúng tôi!

email green.png
bottom of page